Vytvořte fakturu

HERZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název HERZ
IČO 31369847
TIN 2020345899
DIČ SK2020345899
Datum vytvoření 11 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERZ
Priemyselná ulica 3131
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 7 158 070 €
Zisk 16 382 €
Kapitál 6 048 255 €
Vlastní kapitál 3 929 679 €
Kontaktní informace
Email infosk@herz.eu
webové stránky http://www.herz-sk.sk
Telefon(y) +421262411910
Fax(y) 0262411825
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,767,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,549,834
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,337
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,677
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,340,758
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 559,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,652,683
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,569
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 201,739
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 201,739
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,823
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 706,118
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,768
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 691,350
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 105,938
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 7,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,500
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 98,438
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,364,165
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,360,439
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,364
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,359,075
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,246
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,305
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,159
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,767,816
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,942,500
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 38,731
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 34,527
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 34,527
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,739
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,739
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,843,818
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,322,682
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -478,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,382
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,653
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,336
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 49,228
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 698,445
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 436,137
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370,350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,787
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,222
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 38,579
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 124,864
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,643
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 153,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,236
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 105,855
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 920,553
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,663
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,663
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,803,114
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,158,070
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,622,812
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 180,302
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 329,078
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,878
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,094,407
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,783,140
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157,395
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,431
D. Služby (účtová skupina 51) 510,151
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,257,981
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 932,334
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 291,370
4. Sociální náklady (527, 528) 34,277
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,920
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 226,782
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 226,782
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 94,407
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,702
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,498
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,663
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,346,997
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 43
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,600
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,130
2. Ostatní náklady (562A) 25,130
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 879
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,591
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,160
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,778
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,887
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,891
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,382
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016