Vytvořte fakturu

NEPA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Obchodní název NEPA Slovakia
IČO 31369987
TIN 2020333843
DIČ SK2020333843
Datum vytvoření 18 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEPA Slovakia
Technická 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 569 990 €
Zisk 53 779 €
Kapitál 2 526 749 €
Vlastní kapitál 1 194 802 €
Kontaktní informace
Email obchod@nepa.sk
Telefon(y) 0557289081, 0557289082, 0557289083, 0232605050
Fax(y) 0243410786
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,803,334
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 255,643
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 247,562
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,103
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,240
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 174,049
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 170
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,081
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,081
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,531,525
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,948,270
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 815
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 389,699
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,557,756
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,393
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 15,393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 527,481
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 520,223
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,223
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,258
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,381
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,689
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,166
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 100
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,869
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,803,334
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,836
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,685
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,685
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 218,885
2. Ostatní fondy (427, 42X) 218,885
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,745
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 931,232
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 931,232
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,779
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,010
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 865
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 865
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,186
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,186
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,161,193
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,090,359
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,359
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,257
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,795
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,492
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,290
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,635
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375,131
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,488
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,488
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,492,683
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,569,990
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,138,943
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 353,740
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,115
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,192
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,305,187
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,267,521
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 135,670
D. Služby (účtová skupina 51) 208,701
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 505,285
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 362,522
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 128,057
4. Sociální náklady (527, 528) 14,706
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,504
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 112,066
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 112,066
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,771
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 32,334
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 264,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 880,791
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 1,049
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 193,823
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,619
2. Ostatní náklady (562A) 8,619
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 179,663
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,541
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -192,768
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,035
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,256
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,059
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,803
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,779
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015