Vytvořte fakturu

Ing. Hofer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Obchodní název Ing. Hofer
IČO 31370748
TIN 2020337814
DIČ SK2020337814
Datum vytvoření 07 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ing. Hofer
Komárňanská 81
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 375 507 €
Zisk -208 140 €
Kapitál 472 331 €
Vlastní kapitál -134 688 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253417898, 0356424283, 0253418755, 0903510056
Mobile(y) 0903510056
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,062
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,062
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,062
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,062
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,062
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,828
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,425,314
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,425,314
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,560,002
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,560,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -208,140
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40,515
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 120
12. Odložený daňový závazek (481A) 40,395
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 304,375
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 200,515
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,515
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,832
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,813
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,215
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 375,507
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 354,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,674
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582,770
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,286
D. Služby (účtová skupina 51) 17,660
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) -537
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,393
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 70
4. Sociální náklady (527, 528) -2,000
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,499
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 167,476
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 167,476
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 179,104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202,282
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -207,263
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,946
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 116
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 83
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -207,180
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -208,140
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015