Vytvořte fakturu

A 21 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.05.2016
Basic information
Obchodní název A 21
IČO 31370781
TIN 2020315572
DIČ SK2020315572
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A 21
Sinokvetná 21
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 111 026 €
Zisk 2 160 €
Kapitál 247 212 €
Vlastní kapitál -47 727 €
Kontaktní informace
Email korencova@a21.sk
webové stránky http://www.printpack.sk;http://www.a21.sk
Telefon(y) +421243638384
Fax(y) 0243638384
Date of updating data: 12.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 41,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,698
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,698
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 32,028
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,245
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 471
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 68,621
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,635
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,645
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 232,971
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,901
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,673
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,673
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,167
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 28
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -74,421
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,160
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,872
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 268,768
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,936
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,707
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 487
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,104
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,638
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,168
Date of updating data: 12.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 111,026
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,050
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,626
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32,350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 104,221
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,414
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,123
C. Služby (účtová skupina 51) 53,944
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,449
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 932
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,573
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 748
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,805
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,195
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,689
M. Úrokové náklady (562) 180
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,509
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,685
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,120
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,160
Date of updating data: 12.05.2016
Date of updating data: 12.05.2016