Vytvořte fakturu

MTB WERKZEUGBAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název MTB WERKZEUGBAU
IČO 31370926
TIN 2020315539
DIČ SK2020315539
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTB WERKZEUGBAU
Rybničná 38/B
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 567 700 €
Zisk -124 195 €
Kapitál 1 747 991 €
Vlastní kapitál 484 229 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244872056, 0244872060, 0249206211
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,480,061
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,421,756
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,201
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,201
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,419,555
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 287,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,015,380
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,037
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,730
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,247
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,136
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,344
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,668
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,676
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,003
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,972
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,575
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 50
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,525
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,480,061
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,929
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 53,969
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 105,075
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,075
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -124,195
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,215,789
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 654,420
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 50,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,609
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 571,015
12. Odložený daňový závazek (481A) 29,796
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 100,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 461,369
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 315,123
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,123
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,599
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,377
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,227
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,649
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,343
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 9,204
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,139
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 559,031
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 567,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 558,536
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 495
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -710
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,173
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,696
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 176,460
D. Služby (účtová skupina 51) 68,389
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 327,051
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 239,493
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79,150
4. Sociální náklady (527, 528) 8,408
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 777
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,807
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,807
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -129,996
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 313,472
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,055
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27,302
2. Ostatní náklady (562A) 27,302
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,055
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -159,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -34,856
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,736
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -124,195
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016