Vytvořte fakturu

Autoklub Slovakia Assistance - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název Autoklub Slovakia Assistance
IČO 31370977
TIN 2020353280
DIČ SK2020353280
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Autoklub Slovakia Assistance
Bosákova 3
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 881 840 €
Zisk 182 139 €
Kapitál 1 252 420 €
Vlastní kapitál 64 241 €
Kontaktní informace
Email dispecing@asaauto.sk
Telefon(y) +421244460156, +421244460157, +421244642173
Mobile(y) +421903531356
Fax(y) 0244460156
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,460,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 135,337
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 135,337
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,729
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,608
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,308
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 192,289
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 192,289
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 814,191
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 808,398
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,398
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,793
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,828
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 978
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,850
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236,223
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,882
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 231,341
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,460,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 246,377
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,315
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,315
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,465
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,472
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,937
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182,139
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,568
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 66
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -67,839
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -154,707
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -154,707
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,460
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,554
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,906
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72,341
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 72,341
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,009,923
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 406,925
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 602,998
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,881,840
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,881,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,286,933
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,224,423
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,020
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348,164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,624,001
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,293,883
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 66,396
D. Služby (účtová skupina 51) 695,527
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 369,233
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,596
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,389
4. Sociální náklady (527, 528) 20,248
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,185
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,285
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,285
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,286
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153,206
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 257,839
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 458,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,808
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1,804
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,269
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,018
2. Ostatní náklady (562A) 11,018
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,118
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,461
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 62,239
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,239
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 182,139
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016