Vytvořte fakturu

KARTAGO TOURS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARTAGO TOURS
IČO 31371205
TIN 2020302460
DIČ SK2020302460
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KARTAGO TOURS
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 915 584 €
Zisk 927 077 €
Kapitál 11 265 134 €
Vlastní kapitál 7 428 164 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257205720
Fax(y) 0257205721
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,112,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 268,740
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 59,915
2. Software (013) - /073, 091A/ 59,321
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 594
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 208,825
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,530
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 149,301
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,949
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,045
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,779,305
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 19,792
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 19,792
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 631,453
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 583,253
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 583,253
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,309
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,891
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,128,060
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,616
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,092,444
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,570
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 64,570
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,112,615
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,071,408
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,104,431
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,104,431
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 927,077
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,982,844
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,896
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,896
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,808,320
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,282,253
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,282,253
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,283,832
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 71,046
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,433
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,756
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 171,628
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,196
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 124,432
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 58,363
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 58,363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,945,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,915,584
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,907,206
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,878
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,622,025
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 142,935
D. Služby (účtová skupina 51) 25,359,304
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,059,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 766,422
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 259,053
4. Sociální náklady (527, 528) 33,587
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,226
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,105
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,105
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,312
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,081
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,293,559
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,404,967
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,490
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30,101
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 30,101
XII. Kurzové zisky (663) 56,360
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183,484
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 141,184
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42,300
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96,994
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,196,565
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 269,488
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 289,577
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -20,089
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 927,077
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015