Vytvořte fakturu

TEBAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEBAU
IČO 31371337
TIN 2020315561
DIČ SK2020315561
Datum vytvoření 25 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEBAU
Bojnická 18/C
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 666 901 €
Zisk -288 923 €
Kapitál 4 764 884 €
Vlastní kapitál 3 642 026 €
Kontaktní informace
Email info@tebau.sk
Telefon(y) 0233227152, 0249683900, 0249683901, 0249683902, 0249683903, 0249683904, 0249683905, 0249683906, 0249
Fax(y) 0244648135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,298,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,977,355
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,320
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,320
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,974,035
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 334,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,566,916
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,061,389
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,884
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 289,687
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,347
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,340
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 63,509
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 63,509
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 951,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 950,531
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 950,531
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,298
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,739
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,690
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,583
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,583
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,298,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,427,103
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 74,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,763
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,763
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,603,750
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,603,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,923
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 871,719
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,022
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,194
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,828
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,227
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,227
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 118,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 508,701
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 372,623
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,623
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,739
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,271
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,963
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,522
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,030
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,030
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,889
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,666,901
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,351,673
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,000,894
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 176,549
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,785
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,926,983
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 878,317
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 190,915
D. Služby (účtová skupina 51) 490,496
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 373,698
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 266,319
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 93,108
4. Sociální náklady (527, 528) 14,271
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,555
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 664,277
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 664,277
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 221,058
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,221
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,888
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -260,082
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 792,839
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,961
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,615
2. Ostatní náklady (562A) 21,615
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 150
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,196
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,961
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -286,043
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -288,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015