Vytvořte fakturu

GEOINFOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Obchodní název GEOINFOS
IČO 31371400
TIN 2020302383
DIČ SK2020302383
Datum vytvoření 10 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOINFOS
Račianska 109/B
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 171 612 €
Zisk -1 537 640 €
Kapitál 23 717 766 €
Vlastní kapitál 17 879 987 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0435832600
Fax(y) 0435832606
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,142,423
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,073,136
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,343
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,071,793
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 777,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,661,680
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 632,746
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,287
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,125
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,125
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,125
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,159
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,142,423
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,420,329
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,951,329
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,537,640
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,720,761
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,511,457
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 209,304
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 131,725
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 131,725
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,579
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,333
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,333
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 171,612
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 171,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 166,455
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,944
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,213
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,052
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,196
D. Služby (účtová skupina 51) 161,223
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,510
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,519,238
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,519,238
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,079
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,536,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,964
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -240
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,536,680
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,537,640
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015