Vytvořte fakturu

MEDIAL ŠENK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIAL ŠENK
IČO 31371418
TIN 2020915314
Datum vytvoření 10 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAL ŠENK
Haanova 12/A
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 400 €
Zisk -2 833 €
Kapitál 40 897 €
Vlastní kapitál 39 513 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253416233, 0262249861
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 29,124
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 29,124
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,282
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,100
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 326
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,856
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 42,406
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,680
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 119,499
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 119,499
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -79,986
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,833
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,726
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,500
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,226
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 360
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 396
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,470
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,400
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,400
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,093
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,324
C. Služby (účtová skupina 51) 13,284
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,214
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,630
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 513
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,693
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,792
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 141
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,833
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 0
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371418 TIN: 2020915314
 • Sídlo: MEDIAL ŠENK, Haanova 12/A, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 31.05.1999
  Miroslav Bertha Braňská 3 Bratislava 851 05 31.05.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Bertha 14 938 € (12.5%) Braňská 3 Bratislava 851 05
  MEDIAL, družstvo 89 624 € (75%) Bratislava 851 04
  Pavol Bertha 14 938 € (12.5%) Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/A Bratislava 851 04
   17.12.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 12/a Bratislava 851 04
   20.09.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/a Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Pavol Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   19.09.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   25.04.2008Noví spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   24.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   Ing. Peter Dubovan Marková 5 Bratislava
   31.05.1999Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava
   Ing. Peter Dubovan Marková 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   Miroslav Bertha Braňská 3 Bratislava 851 05
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Dubovan Markova 5 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   03.10.1995Noví spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   10.05.1994Nové obchodné meno:
   MEDIAL ŠENK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, VDI Mánesovo nám. 2 Bratislava 852 48
   Miroslav Bertha Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Dubovan Markova 5 Bratislava 851 05
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05
   Ing. Oľga Zúbriková Bartóková 2 Bratislava 811 02