Vytvořte fakturu

MEOPTIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název MEOPTIS
IČO 31371485
TIN 2020818228
DIČ SK2020818228
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEOPTIS
Lachova 37
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 619 546 €
Zisk 3 610 €
Kapitál 1 229 251 €
Vlastní kapitál 360 904 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249214222, 0249214409, 0249214504, 0249214607, 0556713092, 0557982411, 0244885080, 0244872461
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,301,082
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 396,957
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 396,957
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,865
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 359,259
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 904,041
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,710
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,443
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 563,342
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 544,222
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 544,222
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,399
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,721
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 321,546
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 207,754
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 113,792
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,082
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 364,361
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 354,112
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 541,166
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -187,054
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,610
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,721
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -844
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -5,499
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,655
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 99,628
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 98,623
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,005
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 825,500
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 767,338
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767,338
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,807
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,195
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,949
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,211
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,437
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,437
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,619,571
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,619,546
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,536,608
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,339
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,599
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,970
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 722,237
D. Služby (účtová skupina 51) 320,651
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 401,682
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 294,828
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,634
4. Sociální náklady (527, 528) 18,220
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,260
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,074
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,074
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,576
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 493,720
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,827
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,791
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,802
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,774
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,164
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,164
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,610
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015