Vytvořte fakturu

Kapsch - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název Kapsch
IČO 31371566
TIN 2020302394
DIČ SK2020302394
Datum vytvoření 05 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapsch
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 074 295 €
Zisk 32 829 €
Kapitál 345 071 €
Vlastní kapitál -185 633 €
Kontaktní informace
Email kapsch.sk@kapsch.net
Telefon(y) 0250106800, 0233666800, 0233666802, 0233666866
Mobile(y) +421901727555, +421901737555, +421905700201, +421911633030, +421918894175
Fax(y) 0233666801
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 508,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,304
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,304
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,215
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,749
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,281
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 681
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,600
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 26,400
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 26,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 186,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 184,028
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,028
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 260,184
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 260,184
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,635
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,475
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,688
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 981,754
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 981,754
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 35,622
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,965
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,965
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,272,975
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,272,975
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,829
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 389,665
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 389,407
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 258
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 560
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 560
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 203,346
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 159,724
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,724
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,960
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,538
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,094
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,054
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,920
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 43,134
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,868
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,868
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,072,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,074,295
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,248,768
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 823,285
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 242
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,047,464
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,068,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,154
D. Služby (účtová skupina 51) 413,825
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 513,810
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 372,076
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 133,117
4. Sociální náklady (527, 528) 8,617
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,984
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,831
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 553,557
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,189
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 21,180
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,709
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,194
2. Ostatní náklady (562A) 10,194
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25,912
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,603
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,520
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,311
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -23,518
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -26,400
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,829
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016