Vytvořte fakturu

GUPRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název GUPRESS
IČO 31371647
TIN 2020315858
DIČ SK2020315858
Datum vytvoření 11 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GUPRESS
Hattalova 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 767 935 €
Zisk 96 914 €
Kapitál 5 218 593 €
Vlastní kapitál 1 842 345 €
Kontaktní informace
Email gupressh@gupress.sk
webové stránky http://www.gupress.sk
Telefon(y) +421244462452, +421244462453, +421244462454, +421244644431, +421244644432, +421244644433
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,253,775
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,626,849
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,626,849
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 329,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,771,343
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,287,574
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 237,960
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,619,302
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 574,776
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,704
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 931
3. Výrobky (123) - /194/ 412,927
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 114,214
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 188,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 180,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,207
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,987
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 856,208
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,284
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 853,924
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,624
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,553
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 71
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,253,775
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,939,259
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 150,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 150,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,677,345
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,677,345
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,914
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,314,516
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 789,097
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 364,575
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,593
12. Odložený daňový závazek (481A) 422,929
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,460,488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 147,243
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,243
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,269,275
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,473
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,688
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,486
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,804
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,173
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,954
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,631,614
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,767,935
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,631,614
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 95,454
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,803
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,795
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,269
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 568,243
D. Služby (účtová skupina 51) 322,368
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 419,340
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 299,013
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 101,745
4. Sociální náklady (527, 528) 18,582
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,876
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 239,340
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 239,340
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,556
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,911
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,803
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 151,498
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 847,260
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,043
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,041
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,041
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,313
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatní náklady (562A) 4
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,285
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,730
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 153,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 56,314
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,333
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,019
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,914
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015