Vytvořte fakturu

Hollý, v skratke Hollý - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Hollý, v skratke Hollý
IČO 31371817
TIN 2020353346
DIČ SK2020353346
Datum vytvoření 16 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hollý, v skratke Hollý
Starhradská 8
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 663 729 €
Zisk 51 915 €
Kapitál 398 437 €
Vlastní kapitál 1 547 €
Kontaktní informace
Email holly@holly.sk
webové stránky http://www.holly.sk
Mobile(y) +421905669407
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 291,643
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 196,401
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 196,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,656
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 161,745
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 95,242
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,689
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 92,689
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,689
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,553
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,507
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 291,643
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,794
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,094
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,094
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 73,146
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,146
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,915
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,362
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,514
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,514
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,190
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,232
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,232
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,990
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,576
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,064
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,180
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 658
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,487
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,487
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 663,729
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 657,851
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,526
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 293,779
D. Služby (účtová skupina 51) 139,208
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,312
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,694
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,231
4. Sociální náklady (527, 528) 3,387
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,490
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,722
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,722
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,203
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,742
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419
XII. Kurzové zisky (663) 248
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 171
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,064
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,521
2. Ostatní náklady (562A) 1,521
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 336
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,207
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,645
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,558
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,643
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,915
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015