Vytvořte fakturu

ACE enterprise Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název ACE enterprise Slovakia
IČO 31372031
TIN 2020353335
DIČ SK2020353335
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ACE enterprise Slovakia
Antolská 4
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 252 180 €
Zisk -93 929 €
Kapitál 1 080 979 €
Vlastní kapitál -118 638 €
Kontaktní informace
Email info@ace-eprise.com
Telefon(y) 0269201111
Fax(y) 0269201113
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 931,628
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 504,957
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 49,931
2. Software (013) - /073, 091A/ 40,387
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 9,544
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 455,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 455,026
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 425,634
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 370,551
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 370,551
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,525
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,276
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,276
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,249
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,558
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,037
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 931,628
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,429
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 474,813
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -347,968
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 177,046
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -525,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93,929
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 861,736
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,588
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,588
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 101,692
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 641,521
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,823
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,823
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 308,065
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 41,823
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,459
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,940
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,411
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,531
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,511
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,893
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 463
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 463
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 214,465
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 252,180
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,768
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 197,897
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,715
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,570
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,660
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,910
D. Služby (účtová skupina 51) 92,126
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 308,932
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 227,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,868
4. Sociální náklady (527, 528) 6,268
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 70
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -114,751
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) -114,751
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,623
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,390
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,769
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,122
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,824
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,824
XII. Kurzové zisky (663) 298
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,701
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,023
2. Ostatní náklady (562A) 13,023
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 195
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 483
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,579
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,969
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -93,929
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016