Vytvořte fakturu

First Data Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název First Data Slovakia
IČO 31372074
TIN 2020319928
DIČ SK2020319928
Datum vytvoření 19 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo First Data Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 504 956 €
Zisk 2 200 843 €
Kapitál 35 143 364 €
Vlastní kapitál 8 425 184 €
Kontaktní informace
Email elena.pameticka@firstdata.sk
Telefon(y) 0268285125, 0268285511
Fax(y) 0262412858
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,285,016
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,541,651
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 741,857
2. Software (013) - /073, 091A/ 486,921
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 145,338
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 109,598
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,434,365
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 331,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,788,520
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,824,520
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 376,424
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 112,962
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,365,429
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,365,429
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,075,146
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 474,638
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86,495
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 388,143
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,229,612
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,229,612
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,229,612
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,731,875
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,203,046
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,565,214
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,637,832
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,320,252
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 206,789
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,788
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,639,021
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,639,021
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 668,219
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 668,219
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,285,016
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,626,026
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,906,061
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,906,061
A.II. Emisní ážio (412) 3,354,106
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 984,722
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 984,722
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 60,013
2. Ostatní fondy (427, 42X) 60,013
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -879,719
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,459,178
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,338,897
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,200,843
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,391,895
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,800,329
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 12,610,837
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,568
12. Odložený daňový závazek (481A) 170,924
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 79,299
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 79,299
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,116,929
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,478,105
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,339,068
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,139,037
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 828,375
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 564,562
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,558
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 329
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,395,338
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,701
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,259,637
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 267,095
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 145,201
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 121,894
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,419,961
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,504,956
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,534,055
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,885,906
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 69,427
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,568
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,614,576
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 780,364
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,208,025
D. Služby (účtová skupina 51) 18,386,998
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,855,214
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,683,342
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,838,478
4. Sociální náklady (527, 528) 333,394
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,914,139
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,914,139
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,913
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432,513
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,890,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,044,574
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,305,708
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,150,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,150,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 104,224
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 104,224
XII. Kurzové zisky (663) 51,408
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 76
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,443,233
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -299,759
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,275,868
2. Ostatní náklady (562A) 1,275,868
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 76,872
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 390,252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,752,855
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 552,012
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 462,625
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 89,387
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,200,843
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016