Vytvořte fakturu

OLYMPIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Obchodní název OLYMPIA
IČO 31372082
TIN 2020302482
DIČ SK2020302482
Datum vytvoření 23 Květen 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo OLYMPIA
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 068 166 €
Kapitál 3 286 415 €
Vlastní kapitál 66 388 €
Kontaktní informace
Email aucafe@nextra.sk
Telefon(y) 0903902362, 0903902922, 0262317590, 0262520355, 0903445214
Mobile(y) +421903620825, +421903660055, +421911277377, +421911444722, +421911455102, +421911902362, 0903445214
Fax(y) 0262412105
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,166,490
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,608,115
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,464,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 40,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,673,776
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 744,878
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 143,476
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 39,906
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 14,320
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 89,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 531,447
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 497,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 107,172
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,172
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 328,314
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,666
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,655
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,140
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,229
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,911
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,928
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26,825
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 103
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,166,490
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,388
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,065,434
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 129,211
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,548
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 123,663
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,831,447
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 634,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107,105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,105
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 521,152
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,254
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,687
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 832
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,744
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,098
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 441,904
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34,668
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,822
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 32,846
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,021,027
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,068,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,021,027
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,043,185
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,954
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,747
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,433
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 185,263
D. Služby (účtová skupina 51) 556,627
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 96,357
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,193
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,849
4. Sociální náklady (527, 528) 315
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,636
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 219,347
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 219,347
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 530,233
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,851
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 430,419
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,704
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,481
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,481
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,481
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,059
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 41,942
2. Ostatní náklady (562A) 41,942
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,578
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 397,841
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 397,839
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016