Vytvořte fakturu

WWDC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název WWDC
IČO 31372139
TIN 2020302504
DIČ SK2020302504
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WWDC
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 858 €
Zisk 1 177 €
Kapitál 64 950 €
Vlastní kapitál 17 513 €
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 81,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 81,292
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 72,994
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,284
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,187
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,084
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,013
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,576
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,690
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,311
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,311
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,510
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 63
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,371
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,177
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,886
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,684
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,038
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 462
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,677
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,507
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,666
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,694
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 87,858
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,298
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,560
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,027
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,301
C. Služby (účtová skupina 51) 42,517
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,781
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,682
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,637
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,778
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,331
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,831
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,480
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,431
XI. Kurzové zisky (663) 1,431
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,125
M. Úrokové náklady (562) 1,352
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,570
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,203
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,694
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,137
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,177
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016