Vytvořte fakturu

Marlink - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název Marlink
IČO 31373500
Datum vytvoření 13 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Marlink
Odborárska 5
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 318 487 €
Zisk 224 491 €
Kapitál 11 644 981 €
Vlastní kapitál 8 947 487 €
Kontaktní informace
Email iveta.ivakova@vizada.com
Telefon(y) 0258262111
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,933,550
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 611,614
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 101,388
2. Software (013) - /073, 091A/ 101,388
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 510,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 248,315
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 238,815
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 23,096
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,440,477
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 31,571
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 31,571
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,355,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 595,538
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 391,367
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,171
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,676,905
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 77,729
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,487
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,053,247
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,036,110
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 881,459
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 180,756
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 700,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,933,550
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,171,978
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,706,333
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,706,333
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830,459
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830,459
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,589,305
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,589,305
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 224,491
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,761,572
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 139,153
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 136,179
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,974
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,366,308
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 369,182
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 369,182
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,985,101
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 339
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,686
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 256,111
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,978
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 170,133
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,277,487
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,318,487
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,277,487
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,445
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,906
D. Služby (účtová skupina 51) 2,050,051
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,660,145
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,981,389
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 618,960
4. Sociální náklady (527, 528) 59,796
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,872
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 192,592
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 192,592
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,879
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,042
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142,530
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,277
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,449
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,449
XII. Kurzové zisky (663) 11,828
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,033
2. Ostatní náklady (562A) 10,033
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,399
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,381
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,536
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,506
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 88,015
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 90,336
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,321
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 224,491
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016