Vytvořte fakturu

TAU-CHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název TAU-CHEM
IČO 31373585
TIN 2020333865
DIČ SK2020333865
Datum vytvoření 14 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAU-CHEM
Nobelova 34
83605
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 072 599 €
Zisk 138 739 €
Kapitál 1 965 963 €
Vlastní kapitál 1 138 954 €
Kontaktní informace
Email tau-chem@tau-chem.sk
Telefon(y) 0244452252, 0244457645, 0918891766
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,334,522
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,635,505
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,834
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,834
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,614,671
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 279,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 858,540
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 468,906
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 688,387
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 396,645
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 180,546
3. Výrobky (123) - /194/ 216,099
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 285,168
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 110,038
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,038
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 162,330
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,574
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,393
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,181
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,630
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,630
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,522
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,423,655
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 250,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 250,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,039
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,835
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,835
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,017,042
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,061,275
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,233
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,739
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,880
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,439
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,439
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 134,788
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 401,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,679
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,679
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 88,932
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 37,984
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,705
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,660
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,364
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,848
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,906
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,942
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 182,481
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 154,987
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 128,553
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 26,434
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,956,317
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,072,599
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,700,838
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,379
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 216,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,282
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,873,052
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 729,729
D. Služby (účtová skupina 51) 279,076
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 727,011
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 522,452
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 175,794
4. Sociální náklady (527, 528) 28,765
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,544
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 111,591
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 111,591
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,401
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 199,547
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 947,512
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,195
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 3,187
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,645
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,913
2. Ostatní náklady (562A) 12,913
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40,358
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,739
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016