Vytvořte fakturu

2 x 15 = 18 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 2 x 15 = 18
IČO 31373658
TIN 2020353423
DIČ SK2020353423
Datum vytvoření 10 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2 x 15 = 18
Záhumenná 318
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 500 €
Zisk -2 863 €
Kapitál 132 879 €
Vlastní kapitál 107 247 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255567054
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 131,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,792
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,792
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,792
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,510
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 107,925
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 7,588
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,337
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,717
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,709
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 159
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,384
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 95,958
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 194,698
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -98,740
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,667
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 299
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 299
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,217
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,940
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,940
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,887
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,190
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 151
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 151
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 270
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 270
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,255
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 1,392
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,630
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,203
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 421
4. Sociální náklady (527, 528) 6
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 551
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 551
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,625
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,755
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,903
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015