Vytvořte fakturu

Linde Gas - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název Linde Gas
IČO 31373861
TIN 2020337044
DIČ SK2020337044
Datum vytvoření 17 Červen 1994
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo Linde Gas
Tuhovská 3
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 452 117 €
Zisk 5 347 286 €
Kapitál 31 199 916 €
Vlastní kapitál 26 614 576 €
Kontaktní informace
Email linde.sk@linde.com
Telefon(y) 0249102511, 0249102525, 0249102547, 0800154633
Fax(y) 0249102546
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,900,991
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,472,500
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,672
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,672
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,105,265
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 380,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,583,711
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,570,004
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 77,499
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,494,051
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 359,563
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 359,563
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,410,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 728,428
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,722
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 669,706
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,340,370
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,239,778
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,967
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,231,811
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 6,100,008
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 342,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,160
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 339,869
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,664
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,900,991
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,025,039
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,792,207
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,792,207
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 50,853
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 25,727
2. Ostatní fondy (427, 42X) 25,727
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,808,966
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,808,966
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,347,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,618,614
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 854,600
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33,115
12. Odložený daňový závazek (481A) 821,485
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 240,566
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 240,566
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,167,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,716,199
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742,905
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,973,294
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 865
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449,606
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,043
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 355,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 58,805
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 296,930
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 257,338
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 257,338
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,108,547
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,452,117
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,332,798
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,775,749
V. Aktivace (účtová skupina 62) 7,734
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 132,671
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 203,165
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,281,517
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,424,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 460,836
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,539
D. Služby (účtová skupina 51) 6,818,695
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,452,902
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,627,763
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 526,061
4. Sociální náklady (527, 528) 299,078
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 76,977
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,698,280
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,668,280
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 30,000
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 38,904
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 116,667
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198,003
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,170,600
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,416,497
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601,514
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 600,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 600,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 878
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 206
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 672
XII. Kurzové zisky (663) 636
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,306
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,270
2. Ostatní náklady (562A) 3,270
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,580
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45,456
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 547,208
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,717,808
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,370,522
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,366,850
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,672
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,347,286
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016