Vytvořte fakturu

D O A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Obchodní název D O A S
IČO 31373917
TIN 2020327144
DIČ SK2020327144
Datum vytvoření 21 Červen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo D O A S
Košická 5590/56
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 295 960 €
Zisk 695 405 €
Kapitál 45 875 859 €
Vlastní kapitál 43 306 015 €
Kontaktní informace
Email doas@doas.sk
Telefon(y) 0250702602, 0250702720
Mobile(y) 0917379884
Fax(y) 0250702620
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,736,669
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,249,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,149,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,698,472
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,751,869
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 415,690
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,924
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 235,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,099,222
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 521,222
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 4,578,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,277,133
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,783,957
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,783,957
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 735,147
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 31,116
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,116
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 704,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 688,075
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 687,046
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,634
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 629,812
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 828
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,069,954
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,517
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,063,437
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 210,340
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 69,239
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 141,101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,736,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,456,168
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 648,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 648,600
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 129,720
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 129,720
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,776
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,776
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -57,988
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -57,988
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,835,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,835,491
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 695,405
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,262,781
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 322,689
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 202,742
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 202,742
6. Long-term advance payments received (475A) 72,174
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 47,773
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 27,570
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 27,570
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,834,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,459,470
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,684
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,454,786
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,187
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 38,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 272,577
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,746
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 78,042
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 78,042
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,720
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,720
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,481,988
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,295,960
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,844,714
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,481,731
V. Aktivace (účtová skupina 62) 242,899
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 520,693
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205,923
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,778,596
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,199,151
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 259,566
D. Služby (účtová skupina 51) 588,915
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,472,620
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 637,807
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 489,752
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 316,726
4. Sociální náklady (527, 528) 28,335
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 86,220
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 757,574
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 757,574
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 328,122
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -30,793
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117,221
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 517,364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,521,712
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,481
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 13,280
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 56,194
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,469
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 54,725
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,338
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 13,180
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,122
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55,143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 572,507
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -122,898
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 135,995
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -258,893
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 695,405
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016