Vytvořte fakturu

Becomed - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Becomed
IČO 31374069
TIN 2020306992
DIČ SK2020306992
Datum vytvoření 20 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Becomed
Limbova 1
83340
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 322 120 €
Zisk -8 721 €
Kapitál 333 345 €
Vlastní kapitál 44 545 €
Kontaktní informace
Email limba@pharmnet.sk
Telefon(y) 0254788362, 0254788363, 0254788565
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 361,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 914
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 914
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 914
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 360,595
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 102,409
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,409
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 158,861
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 149,759
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,759
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,102
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 99,325
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,032
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,293
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 241
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 132
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 361,750
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,414
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,078
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,102
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,721
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 328,107
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 415
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 415
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 325,549
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 317,341
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317,341
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,579
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,797
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,143
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,143
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 229
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,317,868
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,322,120
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,312,205
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,663
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,252
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,324,211
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,118,081
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,304
D. Služby (účtová skupina 51) 79,852
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,954
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,278
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,590
4. Sociální náklady (527, 528) 4,086
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,555
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,555
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,513
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,631
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,764
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,764
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,749
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,840
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,721
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374069 TIN: 2020306992 DIČ: SK2020306992
 • Sídlo: Becomed, Limbova 1, 83340, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Gabriela Čerňancová 2 987 € (30%) Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
  APOTHEKA, s. r. o. 6 972 € (70%) Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2015Noví spoločníci:
   APOTHEKA, s. r. o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2015
   11.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.2012
   Mgr. Andrea Bednaříková Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.03.2012
   20.03.2012Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.2012
   Mgr. Andrea Bednaříková Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.03.2012
   19.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1999
   21.09.2011Noví spoločníci:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   20.09.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Vidlicová 50 Bratislava 831 01
   26.11.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Vidlicová 50 Bratislava 831 01
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava 831 01
   06.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dana Žitňanová Boskovičova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.06.2003
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   lekárenstvo - poskytovanie lekárenskej starostlivosti
   01.07.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dana Žitňanová Boskovičova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.06.2003
   30.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Richard Bernhardt Feuersalamanderweg 20 Halle (Saale) Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.2000 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1999
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.2000 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Richard Bernhardt Feuersalamanderweg 20 Halle (Saale) Nemecko
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   28.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava
   27.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová J. Stanislava 9 Bratislava
   16.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt Steg 3 Halle Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 6. apríla 11 Bratislava
   16.02.2000Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   15.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Brčáková Kutuzovova 2 Bratislava
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   28.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová J. Stanislava 9 Bratislava
   Klaus Richard Bernhardt Steg 3 Halle Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 6. apríla 11 Bratislava
   27.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Martinčekova 780/8 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Martinčekova 780/8 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Znievska 3023/13 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 12 Bratislava
   19.09.1996Nové sidlo:
   Limbova 1 Bratislava 833 40
   18.09.1996Zrušené sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   29.02.1996Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Znievska 3023/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   28.02.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   10.11.1995Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Brčáková Kutuzovova 2 Bratislava
   09.11.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   28.09.1995Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   28.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 12 Bratislava
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   Becomed, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj liekov, liečebných prípravkov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
   leasingové operácie
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava