Vytvořte fakturu

MAYER/McCANN-ERICKSON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAYER/McCANN-ERICKSON
IČO 31374093
TIN 2020346053
DIČ SK2020346053
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYER/McCANN-ERICKSON
Dúbravská cesta 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 037 112 €
Zisk -115 357 €
Kapitál 1 342 332 €
Vlastní kapitál -27 417 €
Kontaktní informace
Email mayer@mccann.sk
Telefon(y) 0267267101, 0267272351, 0267272352, 0267272353, 0267272354
Fax(y) 0262240418
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 309,101
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 15,574
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,574
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,283
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 93,283
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 200,244
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 200,244
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 753,592
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,637
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 84,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 491,330
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 469,617
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,617
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,713
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 177,625
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 107,819
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 69,806
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,588
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,472
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,281
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,118
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,980
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,980
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 28,511
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,980
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,980
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 196,925
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 196,925
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -257,157
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -257,225
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,399
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,912
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,565
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,347
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,126,278
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,039,642
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,039,642
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,599
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,095
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,821
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,337
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,784
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,209
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,209
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 39,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,027,930
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,037,112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,022,960
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,683
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,469
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,132,820
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,175
D. Služby (účtová skupina 51) 2,708,719
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 207,490
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,444
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,407
4. Sociální náklady (527, 528) 4,639
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,319
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,690
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,598
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,674
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,708
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,066
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 934
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 286
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 286
XII. Kurzové zisky (663) 648
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,808
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,687
2. Ostatní náklady (562A) 1,687
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,329
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,792
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,874
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,582
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 775
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,109
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -115,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374093 TIN: 2020346053 DIČ: SK2020346053
 • Sídlo: MAYER/McCANN-ERICKSON, Dúbravská cesta 2, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 22.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Aleš Kohút 2 660 € (33.3%) Žilinská 8 Bratislava 811 05
  Radovan Grohoľ 2 660 € (33.3%) Belopotockého 1 Bratislava 811 05
  Zuzana Kušová 2 660 € (33.3%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2008Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 01
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.04.1996
   31.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   14.10.2005Noví spoločníci:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   13.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   28.10.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   26.06.2000Nové obchodné meno:
   MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   25.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   29.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   13.03.1997Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   12.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti reklamy obchodu a služieb
   fotografické služby
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, ich distribúcia a predaj
   výroba a predaj reklamných a propagačných médií
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj, výroba a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava