Vytvořte fakturu

INGSTEEL - AL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INGSTEEL - AL
IČO 31374441
TIN 2020320038
DIČ SK2020320038
Datum vytvoření 30 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSTEEL - AL
Tomášikova 17
82009
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 067 746 €
Zisk 40 480 €
Kapitál 2 449 455 €
Vlastní kapitál 2 194 263 €
Kontaktní informace
Email ingsteel@ingsteel.sk
Telefon(y) 0248269111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,766,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,878,645
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,878,645
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,041
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,032,578
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 778,653
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,373
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 865,598
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,301
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 113
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 113
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 814,684
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 810,131
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 780,345
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,786
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,003
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,550
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,340
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,965
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,486
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14,840
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 7,646
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,766,729
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,234,744
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,319
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,319
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,157,750
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,157,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,985
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 276,491
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 24,415
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,960
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 237,622
12. Odložený daňový závazek (481A) 11,494
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 202,345
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100,564
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,564
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,632
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,281
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,868
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,149
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,149
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,067,746
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,625,229
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,461
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 352,322
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,734
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,982,426
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 313,089
D. Služby (účtová skupina 51) 235,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 760,697
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 556,855
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 187,322
4. Sociální náklady (527, 528) 16,520
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 287,805
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 287,805
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 352,525
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,320
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,077,775
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,470
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,443
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,889
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,413
2. Ostatní náklady (562A) 3,413
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 32,400
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,419
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,901
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,421
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,758
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -337
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374441 TIN: 2020320038 DIČ: SK2020320038
 • Sídlo: INGSTEEL - AL, Tomášikova 17, 82009, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anton Bezák, PhD. riaditeľ Gelnická 20 Bratislava 831 06 30.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Lavrinčík 8 299 € (25%) Zadunajská 1 Bratislava 851 01
  INGSTEEL, spol. s r.o. 20 514 € (61.8%) Bratislava 820 09
  Ing. Vladimír Chlapečka 4 382 € (13.2%) Karpatská 16 Hlohovec 920 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Sv. Štefana 22 Piešťany 921 01
   05.07.2008Noví spoločníci:
   INGSTEEL, spol. s r.o. IČO: 17 320 429 Tomášikova 17 Bratislava 820 09
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   12.07.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 17 Bratislava 820 09
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Peterská 2 Bratislava 820 07
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Chlapečka Karpatská 16 Hlohovec 920 01
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Stanislav Baláž Sv. Štefana 22 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Bezák , PhD. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.06.1994
   22.03.2004Zrušeny spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. IČO: 31 434 398 Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Bezák , CSc. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava
   09.02.1999Noví spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. IČO: 31 434 398 Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ingsteel s.r.o. Peterská 2 Bratislava 820 07
   HYDROMONT s.r.o. Karpatská 16 Hlohovec
   Ing. Eduard Šutý Páričkova 7 Bratislava
   03.11.1997Nové sidlo:
   Peterská 2 Bratislava 820 07
   Noví spoločníci:
   Ingsteel s.r.o. Peterská 2 Bratislava 820 07
   02.11.1997Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   INGSTEEL s.r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   30.06.1994Nové obchodné meno:
   INGSTEEL - AL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v stavebníctve
   dodávateľsko - technologická činnosť
   výroba, montáž, servis strojárskych výrobkov - mechanických častí
   výroba, montáž, servis oceľových a hliníkových konštrukcií
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   obchodná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   stavebná činnosť - budovanie priemyselných, dopravných, bytových a občianskych stavieb
   zahraničná - obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Ing. Eduard Šutý Páričkova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Bezák , CSc. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava