Vytvořte fakturu

Albertina Packaging - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Obchodní název Albertina Packaging
IČO 31374638
TIN 2020337055
DIČ SK2020337055
Datum vytvoření 13 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Albertina Packaging
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 098 783 €
Zisk 219 990 €
Kapitál 1 281 336 €
Vlastní kapitál 558 072 €
Kontaktní informace
Email albertina@albertina.sk
webové stránky http://www.albertina.sk
Telefon(y) +421244680018, +421244871393, +421244871397, +421244881984, +421244881983
Fax(y) 0244871397
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,924,171
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,739
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,739
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,739
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,890,244
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,339
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,194
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 476,774
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 202,534
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,534
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 273,775
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,393,937
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 928
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,393,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,188
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,188
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,924,171
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 946,756
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,502
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,502
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 711,624
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 760,571
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,990
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 958,985
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,618
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,618
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 955,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 287,225
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,225
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 634,777
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,296
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,297
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,430
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 252
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,647
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 15,531
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,082,347
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,098,783
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,043,036
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 476
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,835
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,436
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,002
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,445,711
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 102,435
D. Služby (účtová skupina 51) 176,126
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,816
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,902
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,624
4. Sociální náklady (527, 528) 2,290
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,064
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,631
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,270
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 291,781
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 358,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,017
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 676
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 676
XII. Kurzové zisky (663) 1,254
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 87
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,137
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,407
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,730
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 283,661
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 63,671
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 63,671
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 219,990
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016