Vytvořte fakturu

STELA PLAY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STELA PLAY
IČO 31374743
TIN 2020333975
DIČ SK2020333975
Datum vytvoření 12 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STELA PLAY
Pri starom letisku 2/A
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 857 €
Zisk -39 053 €
Kapitál 1 209 467 €
Vlastní kapitál 113 124 €
Kontaktní informace
Email stelaplay@stelaplay.sk
webové stránky http://www.stelaplay.sk
Telefon(y) +421244635584
Fax(y) 0244635584
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,183,106
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 958,402
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 32,597
2. Software (013) - /073, 091A/ 32,597
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 530,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 204,071
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 326,600
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 395,134
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 199,164
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 165,970
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 30,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,320
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 151,745
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,180
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,565
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,617
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,617
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,617
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,371
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,587
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 384
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,183,106
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,071
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 18,408
2. Ostatní fondy (427, 42X) 18,408
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 87,413
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 274,772
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -187,359
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,053
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,109,035
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,005
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,005
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,107,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,433
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,433
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,056,807
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,469
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,169
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 216,377
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 249,857
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 30,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 185,743
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,480
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,674
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,813
D. Služby (účtová skupina 51) 59,314
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 76,248
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,149
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,763
4. Sociální náklady (527, 528) 336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,139
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 103,751
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 103,751
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,409
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,817
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,250
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 234
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -276
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,093
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015