Vytvořte fakturu

Toyota Material Handling Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Obchodní název Toyota Material Handling Slovensko
IČO 31375278
TIN 2020329784
DIČ SK2020329784
Datum vytvoření 15 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Toyota Material Handling Slovensko
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 163 107 €
Zisk 340 298 €
Kapitál 8 568 023 €
Vlastní kapitál 2 230 491 €
Kontaktní informace
Email info@sk.toyota.industries.eu
webové stránky http://www.toyota-forklifts.sk
Telefon(y) +421248252500, +421248252570
Fax(y) 0248252507
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,034,892
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,291,173
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,250
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,280,923
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,273,690
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 529
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,704
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,696,699
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 528,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208,614
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320,251
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 139,204
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,482
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 132,722
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,020,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,761,930
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,761,930
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,240,672
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,336
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,443
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,252
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,997
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,020
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 47,020
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,034,892
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,570,789
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 220,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 220,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,908
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,908
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,988,583
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,201,728
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -213,145
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 340,298
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,464,103
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,541,481
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 650,500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,472
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,886,509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,622,294
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 592,653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 592,653
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 134,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 78,555
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,864
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,360
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,638,862
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300,328
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 89,449
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 210,879
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,164,760
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,163,107
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,788,952
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,740,689
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 581,902
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,564
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,464,218
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,143,496
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,029,257
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,334
D. Služby (účtová skupina 51) 1,375,870
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,617,688
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,189,654
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 407,889
4. Sociální náklady (527, 528) 20,145
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,770
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,889,155
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,889,155
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 217,538
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 24,711
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,067
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 698,889
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,982,352
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,653
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,653
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,492
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 161
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 237,318
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 232,897
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 905
2. Ostatní náklady (562A) 231,992
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,595
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,826
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -235,665
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 463,224
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 122,926
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 144,213
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -21,287
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 340,298
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015