Vytvořte fakturu

BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
IČO 31375499
TIN 2020337220
DIČ SK2020337220
Datum vytvoření 25 Červenec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 531 €
Zisk 35 701 €
Kapitál 2 584 070 €
Vlastní kapitál -226 880 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244257142, 0249102811, 0249102816, 0249102817
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,352,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,142,271
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,142,271
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,142,271
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 210,105
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 201,240
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 174,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,857
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 26,383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,865
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,352,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 380,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 45,484
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 45,484
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,087
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,087
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,375,150
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,375,150
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,084,884
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 135,012
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,219,896
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,701
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,971,838
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 727,005
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,226
12. Odložený daňový závazek (481A) 725,779
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,069,976
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 163,231
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,231
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,905,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 174,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 174,857
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,532
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,531
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,531
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,660
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,844
D. Služby (účtová skupina 51) 1,085
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 731
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 588
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 143
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,871
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,602
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,681
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,243
2. Ostatní náklady (562A) 16,243
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 438
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,680
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,191
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,490
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,490
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,701
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017