Vytvořte fakturu

NYBRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název NYBRA
IČO 31375669
TIN 2020346119
DIČ SK2020346119
Datum vytvoření 21 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NYBRA
Ľudovíta Fullu 3
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 050 336 €
Zisk 335 009 €
Kapitál 812 515 €
Vlastní kapitál 713 226 €
Kontaktní informace
Email demeter.dusan@gmail.com
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,206,236
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 928,493
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 658,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 175,942
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 347,436
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 135,141
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 269,974
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 269,974
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 275,841
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,375
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,113
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,113
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,262
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 261,466
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,041
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 245,425
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,902
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,206,236
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,160
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,950
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,950
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 69,017
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,201
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,201
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 82,481
2. Ostatní fondy (427, 42X) 82,481
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 589,502
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 589,502
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,009
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,076
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 509
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 116,567
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 133,305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 593
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 229
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -17,560
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,050,336
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,047,431
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,905
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 135,642
D. Služby (účtová skupina 51) 349,902
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,733
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,073
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,660
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,060
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 95,842
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 95,842
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,029
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 434,128
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 561,887
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 73
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 73
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,256
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,256
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,183
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 432,945
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 97,936
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 97,936
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 335,009
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017