Vytvořte fakturu

S.O.F. HERCEG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Obchodní název S.O.F. HERCEG
IČO 31375758
TIN 2020353665
DIČ SK2020353665
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 312 991 €
Zisk 61 274 €
Kapitál 2 110 800 €
Vlastní kapitál 1 744 940 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,235,772
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,265,351
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,265,351
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 383,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 742,507
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 138,627
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 962,967
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 26,529
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,529
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,662
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,662
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 843,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 830,603
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 830,603
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,755
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,092
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,532
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,794
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,454
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7,454
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,235,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,710,742
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 119,381
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 144,659
2. Ostatní fondy (427, 42X) 144,659
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,377,936
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,377,936
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,274
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 525,030
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,152
6. Long-term advance payments received (475A) 10,948
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,204
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 104
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 497,496
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,737
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,737
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 135,769
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,193
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,141
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,899
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,401
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 356
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,348
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,930
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,312,991
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,312,991
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,285,871
V. Aktivace (účtová skupina 62) 9,191
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,027
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,228,970
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 321,420
D. Služby (účtová skupina 51) 1,414,268
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 348,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 249,947
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 87,519
4. Sociální náklady (527, 528) 11,401
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,165
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,273
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,273
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,200
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,036
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,741
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,021
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 559,374
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,055
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 184
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,871
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,991
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 82,030
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,756
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,919
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,837
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,274
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017