Vytvořte fakturu

ARKO TECHNOLOGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Obchodní název ARKO TECHNOLOGY
IČO 31375910
TIN 2020337231
DIČ SK2020337231
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARKO TECHNOLOGY
Kamenárska 8
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 976 548 €
Zisk 50 613 €
Kapitál 1 823 027 €
Vlastní kapitál 396 533 €
Kontaktní informace
Email arkotechno@gmail.com
Telefon(y) 0907761812
Mobile(y) 0907761812
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,478,824
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 753,336
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 653,336
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,221
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 474,859
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,256
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 100,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 100,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 210,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,578
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 205,026
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 304,710
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 277,296
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,296
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,414
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 186,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 840
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 185,756
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,578
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,448
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,130
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,478,824
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,330
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 266,414
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 503,106
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -236,692
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,154,494
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 177,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 177,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 956,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 749,799
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 749,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,258
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 871
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,250
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,769
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,547
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 510,315
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 976,548
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 349,355
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 160,960
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 348,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,233
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 922,431
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 401,151
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,215
D. Služby (účtová skupina 51) 173,660
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,621
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,824
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,625
4. Sociální náklady (527, 528) 172
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46,493
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,563
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,563
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 134,321
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,783
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,190
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,117
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -110,711
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 50
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 35
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 395
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 395
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -296
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,821
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,208
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,208
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,613
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016