Vytvořte fakturu

ENGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název ENGO
IČO 31376053
TIN 2020337209
DIČ SK2020337209
Datum vytvoření 20 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGO
Vl. Clementisa 13
91700
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 2 275 722 €
Zisk 12 597 €
Kapitál 1 703 689 €
Vlastní kapitál 342 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0335340301, 0335340302, 0335340303, 0335907210
Mobile(y) +421903593777
Fax(y) 0335504389
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,492,016
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 696,329
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 696,329
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 136,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 456,731
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 102,720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 756,460
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 207,116
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,255
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 166,396
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 11,465
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 317,808
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 312,000
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,808
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 231,536
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,125
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 181,411
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39,227
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 27,467
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,760
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,492,016
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 355,279
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 50,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 287,682
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 287,682
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,597
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,136,737
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,421
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 930
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,491
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 184,461
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 830,993
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 799,213
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,213
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,657
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,027
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,327
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,662
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,275,722
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,963,113
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 275,144
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 580
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,885
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,235,609
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,492,833
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,399
D. Služby (účtová skupina 51) 336,075
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 207,491
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 147,245
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,874
4. Sociální náklady (527, 528) 7,372
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,814
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,224
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 704
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,069
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,113
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 341,950
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,396
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 355
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 355
XII. Kurzové zisky (663) 5,041
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,793
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,441
2. Ostatní náklady (562A) 10,441
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,883
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,397
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,716
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,119
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,283
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 836
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,597
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015