Vytvořte fakturu

EBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název EBA
IČO 31376134
TIN 2020494872
DIČ SK2020494872
Datum vytvoření 27 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EBA
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 370 468 €
Zisk 884 878 €
Kapitál 14 580 253 €
Vlastní kapitál 10 388 706 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245994826, 0245994831
Fax(y) 0245994828
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,646,622
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,522,862
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 67,419
2. Software (013) - /073, 091A/ 67,419
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,404,792
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,402,192
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,534,617
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,917,210
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,249
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 494,524
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 50,651
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 50,651
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,104,221
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 181,709
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,109
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,539
3. Výrobky (123) - /194/ 106,315
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 746
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 194,893
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 194,893
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,893
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,638,958
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,200,952
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,200,952
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,362,652
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,562
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,792
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,661
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,539
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 391
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,846
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,302
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,646,622
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,733,802
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 40,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 213
2. Ostatní fondy (427, 42X) 213
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -191,289
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -284,278
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 92,989
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 884,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,680,579
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,155,714
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,456
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,456
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,179,143
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 42,230
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 432,664
12. Odložený daňový závazek (481A) 499,221
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,214,866
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,518,482
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,518,482
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,285
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,307
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,901
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 399,891
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 309,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,291
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 207,404
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 304
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 232,241
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7,103
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 213,142
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,996
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,996,779
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,370,468
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 325,112
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 277,289
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,381,777
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,786
V. Aktivace (účtová skupina 62) 16,387
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,728
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 363,961
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,225,320
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 217,514
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 776,510
D. Služby (účtová skupina 51) 7,565,692
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,282,985
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,649,893
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 526,545
4. Sociální náklady (527, 528) 106,547
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 183,779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 653,148
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 653,148
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 722
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 147,825
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 397,145
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,145,148
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,437,063
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,301,446
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 10,000,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 39,837
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 39,837
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 260,932
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 675
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,302,182
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 10,000,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 284,967
2. Ostatní náklady (562A) 284,967
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,215
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -736
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,144,412
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 259,534
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 173,770
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 85,764
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 884,878
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016