Vytvořte fakturu

PRESSFOTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název PRESSFOTO
IČO 31376266
TIN 2020333953
DIČ SK2020333953
Datum vytvoření 22 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSFOTO
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 874 €
Zisk -24 577 €
Kapitál 742 688 €
Vlastní kapitál 24 735 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948776613
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 728,130
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 707,001
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 707,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 538,798
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,703
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,115
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 76
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 76
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,699
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,537
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,340
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 828
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 512
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,014
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,130
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,761
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,738
2. Ostatní fondy (427, 42X) 8,738
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,297
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,297
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,577
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 717,149
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 487,111
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 487,111
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 229,788
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,640
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,921
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 122
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 61,666
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,220
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 9,220
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 114,874
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,874
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,374
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,129
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,322
D. Služby (účtová skupina 51) 64,811
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,180
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,168
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 49,076
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 49,076
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,903
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,255
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,241
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,178
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,050
2. Ostatní náklady (562A) 1,050
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,178
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,433
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,144
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,144
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,577
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016