Vytvořte fakturu

Agentúra EVKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Agentúra EVKA
IČO 31376975
TIN 2020339959
DIČ SK2020339959
Datum vytvoření 12 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra EVKA
Galvaniho 14/D
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 510 399 €
Zisk 227 187 €
Kapitál 683 565 €
Vlastní kapitál 306 266 €
Kontaktní informace
Email info@evka.sk
webové stránky http://www.evka.eu
Telefon(y) +421243425653, +421243425652, +421243425654, +421243425651
Fax(y) 0243425653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,641,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 177,166
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,658
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,658
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 171,008
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 171,008
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,500
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,440,960
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,261
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 42,261
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 356,540
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 161,544
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,544
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130,976
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,020
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,042,159
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,070
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,034,089
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,282
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,282
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,641,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,989
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 240,470
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 227,187
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,132,707
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,450
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,450
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,118,401
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 762,007
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 762,007
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,352
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,711
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,696
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250,585
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,856
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,856
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 712
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,431,019
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,510,399
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,431,019
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -27,189
V. Aktivace (účtová skupina 62) 42,261
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,552
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,756
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,212,252
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 974,029
D. Služby (účtová skupina 51) 3,898,263
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 206,659
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,513
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,655
4. Sociální náklady (527, 528) 4,491
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,370
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,007
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,007
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,824
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 298,147
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 573,799
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 703
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 328
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 344
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,183
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,326
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,857
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,480
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 291,667
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 64,480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 64,480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 227,187
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015