Vytvořte fakturu

AREKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AREKO
IČO 31377530
TIN 2020320181
DIČ SK2020320181
Datum vytvoření 18 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AREKO
Tomanova 35
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 131 031 €
Zisk 125 299 €
Kapitál 871 474 €
Vlastní kapitál 531 195 €
Kontaktní informace
Email areko@areko.sk
webové stránky http://www.areko.sk
Telefon(y) +421243634044, +421243634045, +421243634046, +421243634047
Fax(y) 0243634044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,061,890
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 484,065
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 484,065
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 238,197
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,290
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 52,606
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 575,330
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 137,996
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,284
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,712
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183,789
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 174,331
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,331
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,458
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 253,545
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,205
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 249,340
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,495
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,890
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 655,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,028
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,028
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,204
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,795
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,795
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,578
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,578
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 444,590
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 444,590
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,706
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 512
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 512
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 52,387
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 345,188
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 172,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,611
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,056
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,902
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,643
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,026
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,950
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,223
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,396
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 690
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 257
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 433
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,132,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,131,031
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,086,493
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,339
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,199
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,151
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 615,132
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,167
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -828
D. Služby (účtová skupina 51) 54,410
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 207,654
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 152,496
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,769
4. Sociální náklady (527, 528) 4,389
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,532
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,095
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,095
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,704
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,880
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,951
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,964
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 1,603
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 343
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,629
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,071
2. Ostatní náklady (562A) 2,071
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 925
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,633
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,665
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 161,215
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 35,916
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,916
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 125,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015