Vytvořte fakturu

B - W - T plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B - W - T plus
IČO 31377637
TIN 2020346207
DIČ SK2020346207
Datum vytvoření 19 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B - W - T plus
Ružová dolina 16648/8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 799 875 €
Zisk 28 887 €
Kapitál 701 559 €
Vlastní kapitál 367 869 €
Kontaktní informace
Email info@bwtplus.sk
Telefon(y) 0949506241, 0239007794
Mobile(y) 0949506241
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 987,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 475,566
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 221,100
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 198,900
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,700
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 254,466
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 254,466
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,654
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 497,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 489,145
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 489,145
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 8,780
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,729
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 987,220
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,706
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 249,467
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 249,467
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 162,049
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 162,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,514
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,906
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,906
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 525,231
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 482,628
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,628
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,008
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,561
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,034
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,377
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,558
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 819
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 799,875
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 799,875
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 799,875
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 762,432
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,705
D. Služby (účtová skupina 51) 508,581
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 238,945
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,976
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,458
4. Sociální náklady (527, 528) 4,511
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 433
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,700
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,068
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,443
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,589
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,370
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,483
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,483
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015