Vytvořte fakturu

Panmedia Western - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Panmedia Western
IČO 31377734
TIN 2020334019
DIČ SK2020334019
Datum vytvoření 18 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Panmedia Western
Mlynské Luhy 86A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 917 363 €
Zisk 80 885 €
Kapitál 1 236 602 €
Vlastní kapitál 153 186 €
Kontaktní informace
Email panmedia@panmedia.sk
Telefon(y) 0259207632, 0259207673, 0259207611, 0259207631
Fax(y) 0259207673, 0259207611
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,504,795
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,832
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 308
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 308
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,524
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,271
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,372
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 43
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,485
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,261,189
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,261,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,261,189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,655
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,342
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200,313
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,591
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,590
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,504,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,070
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,978
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,978
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 135,928
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 195,542
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -59,614
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,885
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,270,353
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,281
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,281
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,706
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,199,626
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 829,097
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,097
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 304,462
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,892
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,921
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,254
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 66,740
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,947
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,793
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 372
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 372
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,917,089
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,917,363
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,917,089
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,803,935
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,699
D. Služby (účtová skupina 51) 4,422,985
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 311,397
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 235,593
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,155
4. Sociální náklady (527, 528) 6,649
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 487
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,014
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,014
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,546
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,807
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,428
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,405
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,789
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 1,762
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,241
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 507
2. Ostatní náklady (562A) 507
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,156
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,578
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,452
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,976
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,091
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 42,493
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,402
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 80,885
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31377734 TIN: 2020334019 DIČ: SK2020334019
 • Sídlo: Panmedia Western, Mlynské Luhy 86A, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Katarína Štefániková Borovicová 1133/24 Lozorno 900 55 05.03.2001
  Marek Pajtáš Nemocničná ul. 659/4 Galanta 924 01 23.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Katarína Štefániková 2 756 € (20.8%) Borovicová 26 Lozorno 900 55
  Jozef Červeň 2 556 € (19.2%) Vajnorská 44 Bratislava 831 03
  Marek Pajtáš 1 660 € (12.5%) Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
  Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH 6 307 € (47.5%) Wien 1060 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.08.2010Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 86A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   25.08.2010Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   30.10.2007Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   29.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnych programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti hardwaru
   činnosť podnikateľských, účtovných a organizačných poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií, prieskum trhu a ich následné spracovanie
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Jozef Červeň Vajnorská 44 Bratislava 831 03
   Marek Pajtáš Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   19.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   18.05.2004Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   17.05.2004Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   05.03.2001Nové sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Panmedia Western, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   18.04.1998Noví spoločníci:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   17.04.1998Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   03.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   27.10.1997Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   20.06.1997Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Zrušeny spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti reklamy, reklamné služby a reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava