Vytvořte fakturu

Direct Marketing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Direct Marketing
IČO 31377793
TIN 2020329894
DIČ SK2020329894
Datum vytvoření 18 Srpen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Direct Marketing
Lamačská 22
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 220 523 €
Zisk 1 017 €
Kapitál 2 589 965 €
Vlastní kapitál 1 750 471 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245246264, 0245520471, 0245522915, 0245524054, 0245525907, 0245525909, 0905486014, 0915749303
Mobile(y) +421911218035, +421918701900
Fax(y) 0245522917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,525,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,134,431
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 18,495
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,495
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,275
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,275
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,060,661
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 160,661
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 900,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,384,576
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,586
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,586
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 379
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,314,495
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 928,962
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 928,962
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 129,211
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,044
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180,278
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,116
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,283
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,833
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,155
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,155
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,525,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,759,956
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,887,870
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,887,870
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 55,844
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,844
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -99,586
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -99,586
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,085,189
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 502,513
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,587,702
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,017
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,442
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,192
12. Odložený daňový závazek (481A) 102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 564,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 288,737
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,737
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 245,423
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,526
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,953
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,423
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,206
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,082
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,082
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,798
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 66,764
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 66,764
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,222,439
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,220,523
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 693
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,204,614
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,216
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,569
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 522
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,157
D. Služby (účtová skupina 51) 1,940,303
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,552
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 139,862
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,825
4. Sociální náklady (527, 528) 4,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,004
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,389
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,954
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,325
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,916
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 1,908
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,495
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,846
2. Ostatní náklady (562A) 3,846
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,025
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,624
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,579
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,375
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,477
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -119
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377793 TIN: 2020329894 DIČ: SK2020329894
 • Sídlo: Direct Marketing, Lamačská 22, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Martin Šeliga člen Dukelská 37 Modra 900 01 20.01.2010
  Ing. Petr Sucharda predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika 08.09.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2014Nové sidlo:
   Lamačská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   06.05.2014Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   19.07.2013Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   18.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda - predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   27.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   26.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   26.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   25.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   16.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   28.12.2006Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   16.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   15.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   02.12.2004Nové obchodné meno:
   Direct Marketing, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004