Vytvořte fakturu

Royal Invest Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Royal Invest Consulting
IČO 31378048
TIN 2020412625
DIČ SK2020412625
Datum vytvoření 25 Srpen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Royal Invest Consulting
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 893 736 €
Zisk 802 644 €
Kapitál 7 441 366 €
Vlastní kapitál 2 192 706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,370,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,271,977
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 815,322
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 715,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,080
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 96,711
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,456,655
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,976,522
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,480,133
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 314
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 314
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 109,153
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109,153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 932,343
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,436
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,436
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 276,261
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 626,646
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 783
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,800
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,465
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 55
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,410
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,370,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,408,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,440
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,440
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 29,450
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,288
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,288
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 861,450
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 753,706
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 107,744
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 647,455
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 647,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 802,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,962,096
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,822,749
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,603,913
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 684
12. Odložený daňový závazek (481A) 218,152
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,097,573
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,332
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,332
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 523,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,488,343
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,032
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,715
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,314
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,504
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,949
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,949
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,825
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 893,736
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 893,736
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 883,388
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,328
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 801,287
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 79
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,215
D. Služby (účtová skupina 51) 110,876
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 608,565
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 303,032
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 199,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 93,635
4. Sociální náklady (527, 528) 12,698
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,538
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,306
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,411
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,449
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 744,172
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 743,385
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 734,979
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 8,406
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 787
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 774
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,101
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,769
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 8,769
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 734,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 826,520
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,876
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,044
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,832
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 802,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378048 TIN: 2020412625 DIČ: SK2020412625
 • Sídlo: Royal Invest Consulting, Stará Vajnorská 9, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Stanislav Strapek predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 07.08.2013
  Ing. Igor Ormandy člen Baltská 9 Bratislava 821 07 15.01.2015
  RNDr. Ľubomír Bača člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 15.01.2015
  Ing. Boris Rosskopf člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 15.01.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.03.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04
   20.03.2015Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   22.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy - člen Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.2015
   RNDr. Ľubomír Bača - člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.01.2015
   Ing. Boris Rosskopf - člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.2015
   21.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   20.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Strapek - predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   19.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   01.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   30.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   28.12.2004Nové predmety činnosti:
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   25.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004
   23.03.2004Nové obchodné meno:
   Royal Invest Consulting, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004