Vytvořte fakturu

REMBYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název REMBYT
IČO 31378072
TIN 2020353709
DIČ SK2020353709
Datum vytvoření 16 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMBYT
Haanova 10
85223
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 128 325 €
Zisk -2 458 €
Kapitál 534 062 €
Vlastní kapitál 36 389 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 131,982
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,638
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,638
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,638
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,344
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 226
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 226
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 118,122
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,241
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,241
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,996
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,855
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 141
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,982
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,932
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,469
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,469
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,164
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,164
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,757
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,227
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,470
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,458
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,050
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,262
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,822
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,440
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,823
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,178
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,178
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,539
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,254
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,539
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,500
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 128,308
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 128,325
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 128,308
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,733
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,156
D. Služby (účtová skupina 51) 59,212
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,193
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,099
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,187
4. Sociální náklady (527, 528) 907
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 769
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,275
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,128
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -408
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,940
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 100
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 100
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,190
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 592
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 592
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 598
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,090
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,498
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,458
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015