Vytvořte fakturu

HENRIETTA - direct marketing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HENRIETTA - direct marketing
IČO 31379036
TIN 2020320258
DIČ SK2020320258
Datum vytvoření 13 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENRIETTA - direct marketing
Dvojkrížna 20
21482
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 549 335 €
Zisk 97 473 €
Kapitál 507 261 €
Vlastní kapitál 197 746 €
Kontaktní informace
Email r.gregus@henrietta.sk
Telefon(y) 0905615551
Mobile(y) +421903615551
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 630,710
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 511,138
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 511,138
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,650
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 356,835
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 150,653
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,512
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,235
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 44,533
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,746
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,787
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,744
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,600
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,060
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,060
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,710
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,219
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,514
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,514
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,651
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,651
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 157,581
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 157,581
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,473
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,491
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 334,723
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,551
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,551
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,903
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,040
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 532
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,697
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 728
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 728
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 409,335
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 549,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 409,335
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 140,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,577
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,453
D. Služby (účtová skupina 51) 217,544
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,184
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,351
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,030
4. Sociální náklady (527, 528) 1,803
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,807
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,807
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 82,787
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,758
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,338
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 120
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,640
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,167
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,167
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015