Vytvořte fakturu

L'ART/JUVEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název L'ART/JUVEN
IČO 31379044
TIN 2020303131
DIČ SK2020303131
Datum vytvoření 13 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L'ART/JUVEN
Pribišova 19/a
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 227 354 €
Zisk -22 056 €
Kapitál 146 349 €
Vlastní kapitál 52 891 €
Kontaktní informace
Email info@lart-juven.sk
Telefon(y) 0903406282, 0911731733, 0260251117, 0260251118, 0264287092
Mobile(y) 0903406282
Fax(y) 0260251166
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 75,934
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,401
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,401
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,401
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,553
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34,321
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,321
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,245
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,245
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,245
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,987
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,842
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,145
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 980
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,775
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,180
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,180
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,011
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,011
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,056
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,174
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 41
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,133
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,304
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,945
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,945
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,746
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,777
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,775
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,061
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,681
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,681
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 225,460
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 227,354
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 86,508
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 138,952
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,894
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,638
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 58,570
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,927
D. Služby (účtová skupina 51) 89,334
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,891
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,879
4. Sociální náklady (527, 528) 1,415
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 210
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,584
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,584
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,678
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,150
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,284
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,629
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 760
2. Ostatní náklady (562A) 760
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,048
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,812
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,096
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,056
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017