Vytvořte fakturu

NOVUM SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název NOVUM SK
IČO 31379133
TIN 2020327188
DIČ SK2020327188
Datum vytvoření 14 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVUM SK
Rastislavova 9
91105
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 726 284 €
Zisk 50 595 €
Kapitál 485 935 €
Vlastní kapitál 281 328 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0322333703, 0322902284, 0326400610, 0326586701, 0556221654, 0326526041
Mobile(y) +421905740539, +421915740539
Fax(y) 0322902284, 0326526041
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 497,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,089
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,089
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,073
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 143,778
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 143,778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,984
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 100,046
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,046
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 972
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 108,966
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,437
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 122,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,361
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 497,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,923
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 198,118
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 198,118
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 73,724
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 85,702
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,978
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,595
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,598
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 289
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 289
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,409
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 118,746
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,746
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,764
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,786
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,080
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 2
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 726,264
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 726,284
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 398,063
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 328,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,177
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 280,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,033
D. Služby (účtová skupina 51) 161,292
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,758
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,930
4. Sociální náklady (527, 528) 9,032
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,471
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,597
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,107
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,913
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,519
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,519
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,519
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 330
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 244
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,189
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,701
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,701
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,595
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016