Vytvořte fakturu

ADI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADI
IČO 31379435
TIN 2020926864
Datum vytvoření 20 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADI
Andrusovova 5
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -23 938 €
Kapitál 34 669 €
Vlastní kapitál -153 150 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,639
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,572
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,406
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,406
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,171
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,171
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -5
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -5
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -177,088
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -813
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -813
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -158,976
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,983
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,746
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,746
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 520
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,372
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,359
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 866
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,290
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 95,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,458
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,404
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,458
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,458
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,938
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4230237.tif
Date of updating data: 25.06.2015