Vytvořte fakturu

ŠKP-ŠPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠKP-ŠPORT
IČO 31379630
TIN 2020346515
DIČ SK2020346515
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKP-ŠPORT
Záporožská 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 838 912 €
Zisk -23 636 €
Kapitál 405 170 €
Vlastní kapitál 111 829 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268203811, 0268203836
Mobile(y) +421902937724, +421902937725, +421902937727, +421902937728, +421902937729, +421902937748, +421902937749, +421905605873, +421911667901, +421918800200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 446,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,080
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,819
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,819
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,261
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,261
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,361
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 193,522
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 177,947
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 15,575
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 164,699
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 159,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,499
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,140
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,994
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 56,146
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 848
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 848
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 446,289
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,194
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 23,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 645
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 645
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,546
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 81,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,636
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,095
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 34
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 222,420
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,232
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,232
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,258
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,726
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,668
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 536
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,514
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,514
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 123,127
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 838,915
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 838,912
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 469,621
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 369,290
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,547
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 303,472
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,141
D. Služby (účtová skupina 51) 384,886
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 120,013
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 86,543
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,116
4. Sociální náklady (527, 528) 4,354
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,574
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,473
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,473
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 963
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,025
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,635
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,412
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,003
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 72
2. Ostatní náklady (562A) 72
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,915
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,000
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,635
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015