Vytvořte fakturu

SBDKREDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SBDKREDIT
IČO 31379869
TIN 2020322447
DIČ SK2020322447
Datum vytvoření 28 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBDKREDIT
Tomášikova 11
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 486 165 €
Zisk -103 613 €
Vlastní kapitál -579 716 €
Kontaktní informace
Email info@sbdkredit.sk
Telefon(y) 0243412741
Fax(y) 0243414362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,566,907
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 494,680
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 489,813
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 467,060
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,753
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,867
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 4,867
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,070,456
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,935,456
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,935,456
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 919
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 919
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 807,579
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 807,492
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 807,492
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 93
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 326,502
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,037
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 305,465
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,771
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,566,907
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,145,152
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,675
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,675
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,051,206
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,051,206
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,712,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 286,860
6. Long-term advance payments received (475A) 280,170
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,690
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,397,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,376,467
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,376,467
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,010,687
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,252
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,721
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,075
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,011
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,011
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -14
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 99,254
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 486,165
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 386,383
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,254
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 528
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,430
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 392,892
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,261
D. Služby (účtová skupina 51) 58,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 81,705
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,179
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,462
4. Sociální náklady (527, 528) 3,064
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,355
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,355
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,310
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -102,265
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,987
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 391
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 391
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -388
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -102,653
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,613
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015