Vytvořte fakturu

SBDKREDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název SBDKREDIT
IČO 31379869
TIN 2020322447
DIČ SK2020322447
Datum vytvoření 28 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBDKREDIT
Tomášikova 11
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 351 107 €
Zisk -34 841 €
Vlastní kapitál -579 716 €
Kontaktní informace
Email info@sbdkredit.sk
Telefon(y) 0243412741
Fax(y) 0243414362
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,304,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 399,502
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 396,519
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,552
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,967
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,983
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,983
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,902,616
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,765,329
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,765,329
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 826,626
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 826,577
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 826,577
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -111
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 310,661
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,466
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 297,195
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,174
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,304,292
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,180,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,675
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,675
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,992
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -32
2. Ostatní fondy (427, 42X) -32
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,154,819
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,154,819
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,841
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,484,147
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 269,631
6. Long-term advance payments received (475A) 262,585
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,046
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,194,321
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,334,859
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,859
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,846,334
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,317
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,764
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,047
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,195
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 170
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 170
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 97,215
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 351,107
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 253,892
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 97,215
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,653
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 243,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,949
D. Služby (účtová skupina 51) 35,347
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,348
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,319
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,848
4. Sociální náklady (527, 528) 4,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,287
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,172
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,172
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,881
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,546
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,142
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 416
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 416
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -416
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,962
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,879
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 919
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,841
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016