Vytvořte fakturu

Výskumný ústav papiera a celulózy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Výskumný ústav papiera a celulózy
IČO 31380051
TIN 2020346449
DIČ SK2020346449
Datum vytvoření 01 Říjen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Výskumný ústav papiera a celulózy
Dúbravská cesta 14
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 980 008 €
Zisk 16 869 €
Kapitál 760 039 €
Vlastní kapitál 703 844 €
Kontaktní informace
Email bohacek@vupc.sk
webové stránky http://www.vupc.sk
Telefon(y) +421254776537, +421259418644
Fax(y) 0254776537
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 921,743
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 293,717
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 70,264
2. Software (013) - /073, 091A/ 70,264
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,453
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,835
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,910
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,706
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,002
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 624,449
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,679
3. Výrobky (123) - /194/ 15,159
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 714
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,044
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,044
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 83,361
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,207
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,052
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 516,492
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 491,038
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,577
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,577
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,743
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,713
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 497,850
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 497,850
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 171,292
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 171,292
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 26,907
2. Ostatní fondy (427, 42X) 26,907
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,795
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,795
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,869
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,221
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 527
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 527
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 89,126
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 89,115
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,115
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,568
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,568
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 103,809
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 103,809
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,980,008
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,980,008
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,404
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 17,376
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 661,660
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,526
V. Aktivace (účtová skupina 62) 14,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,299,594
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,956,626
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 57
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 151,907
D. Služby (účtová skupina 51) 766,175
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 957,460
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 772,144
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 167,105
4. Sociální náklady (527, 528) 18,211
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,516
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 70,494
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 70,494
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,382
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -237,725
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 889
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 593
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 593
XII. Kurzové zisky (663) 296
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,410
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 227
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,521
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,861
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,869
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016